ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ LER Studia Tomáše Zadáka

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak LER Studio Tomáše Zadáka, podnikající fyzické osoby se sídlem K Meteoru 760/26, 533 11, Hradec Králové – Svobodné Dvory, IČ 887 56 149 (dále jen „Studio“, „my“, „naše“ nebo „náš“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti s poskytováním služeb.

1. Obecná ustanovení

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro uživatele vydané Studiem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje, jako správce osobních údajů, zpracováváme o fyzických osobách při poskytování svých služeb a k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy uchováváme, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat.

Tyto Zásady se týkají zpracování údajů našich zákazníků, tedy Vás pokud jste fyzickou podnikající osobou a/nebo zaměstnanců našich klientů či návštěvníkem internetových stránek Studia, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči Studiu. Veškeré služby, které poskytujeme, jsou určeny pro Vás jakožto našeho klienta, který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo při výkonu svého povolání pro svého zaměstnavatele, který je naším klientem (dále jen „Klient“ nebo „Vy“).

Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem zajištění informační povinnosti Studia jako správce dle čl. 13 GDPR.

Studio není při poskytováních svých služeb, jejichž předmětem je zpracování grafického designu a celkového designu výrobku nebo značek, vždy v pozici správce, ale tímto je třeba zdůraznit, že Studio je ve vztahu k osobním údajům poskytnutých Klientem, např. o jeho zákaznících, vždy v pozici zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Studio, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na https://lerstudio.cz/contact.

3. Kategorie osobních údajů zpracovávaných Domovem Sulická

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, tedy Vám, kterou je Studio schopno identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb Studiem, může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

3.1 Základní osobní identifikační údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy s Vámi a jedná se zejména o následující osobní údaje:

3.2 Kontaktní údaje

Jedná se o následující osobní údaje:

3.3 Údaje související s poskytováním služeb

Jedná se o následující osobní údaje:

4. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

4.1 Zpracování z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

4.1.1 Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Abychom Vám mohli poskytovat své služby, potřebuje znát Vaše osobní údaje, které dále zpracováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb nebo o dílo, která je uzavřena mezi Klientem a námi, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu základních osobních identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů související s poskytováním služeb, jak jsou definovány v čl. 3 těchto Zásad.

Takto zpracovávané osobní údaje od Vás získáváme přímo při uzavírání smlouvy o poskytování služeb a zároveň i před uzavřením této smlouvy, a to v průběhu vyjednávání o obsahu smlouvy.

Tyto osobní údaje jsou námi zpracovávány po dobu 20 let.

4.1.2 Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Při poskytování služeb je Studio povinna plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů, a to zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Následující zákony ZoÚ, ZDP nebo ZDPH ukládají Studiu tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 20 let. Pokud nám tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném dokladu.

4.1.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

V případě, že byste se opozdili s platbou, nesplnili svůj závazek nebo bychom platbu od Vás vůbec neobdrželi, případně nám z vaší strany vznikla jiná škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků Studia. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.1.4 Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies, naleznete na https://lerstudio.cz/cookies.

5. Kterým třetím stranám osobní údaje předáváme

Studio při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané Studiem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Studia a nesmí je využívat jinak. Jedná se zejména o:

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Studio v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

6. Zabezpečení osobních údajů

Studio zavedlo a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí s ohledem na Vaše práva, odpovídající možnému hrozícímu riziku. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k citlivým údajům a dokladům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data a další.

Pracovníci Studia jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se Vás, a to i po skončení pracovního poměru. Podepsané prohlášení o mlčenlivosti je součástí pracovní smlouvy všech pracovníků Studia.

7. Vaše práva k osobním údajům

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto čl. 7 nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 5 těchto Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu hello@lerstudio.cz nebo písemně na adresu sídla Studia.  Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.1 Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vaším osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Studia:

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti bude Studio oprávněno za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Studio zpracovává. Máte rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinen poskytnout součinnost Studiu, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o Vás zpracovává, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Studio neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Studio má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

7.4 Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám, jakožto správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás žádat o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Studiem. V případě, že Studio neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Studio zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

7.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud udělíte Studiu souhlas se zpracováním osobních údajů je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla Studia, nebo prostřednictvím e-mailové adresy hello@lerstudio.cz.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tímto Vás upozorňujeme, že tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://lerstudio.cz/zasady-o-ochrane-osobnich-udaju